Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κατεπείγουσα η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67, παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) την Παρασκευη στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Ερέτριας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση που θα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περί Αποδοχής Επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 βάσει ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. 56592/16.10.2018»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης αναμόρφωσης του Π/Υ 2018 για την ταχύτατη εκταμίευση του ποσού της επιχορήγησης και την οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας