bannerlive

Τελευταία Νέα

Προκήρυξη για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για θέματα επικοινωνίας στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

 

Ο Δήμαρχος   Κύμης-Αλιβερίου, έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07  όπως τροποποιήθηκε με το 4093/2012 και  με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. Επίσης  κάθε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία

3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

4. Tην  βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κύμης-Αλιβερίου από την οποία προκύπτει η ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθούν οι τακτικές αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του Ειδικού Συνεργάτη.

4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέµατα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Γνωστοποιεί

Την πρόσληψη ενός ατόµου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , ο οποίος θα επικουρεί τον Δήµαρχο στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα :

Έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη  Δηµάρχου κλάδου ΔΕ σε θέµατα

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων και συγκεκριμένα σε :

α) οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για τοπικά θέματα ( δη-

μοτικά έργα κ.α. ),

β) δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος,

γ) παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στον τύπο,

δ) σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου και απαντήσεις σε σχόλια που τον αφορούν,

ε) επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων από το Δήμο,

στ) συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου υλικού που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου,

ζ) επικοινωνία με Δημάρχους άλλων Ο.Τ.Α. και μέριμνα για μετάβαση και συμμετοχή σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης της δημοτικής αρχής καθώς και υποδοχή επισκεπτών ή αποστολών εσωτερικού και εξωτερικού στο Δήμο,

η) ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα,

θ) διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς φορείς, καλλιεργητές, εργαζόμενους και επιχειρηματίες, για την εφαρμογή αποφάσεων προς επίλυση τοπικών προβλημάτων και την προβολή των παραγόμενων τοπικών προϊόντων.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ) Βιογραφικό σηµείωµα, που τεκµηριώνει την γνώση, εμπειρία και επαγγελματική του ενασχόληση –προϋπηρεσία, ανάλογη με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα απασχόλησης, που να αποδεικνύονται με προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα.

δ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους  υπαλλήλους του Α΄ µέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκοµίσει όλα τα προβλεπόµενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

στ ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.

ζ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου.

Η    πλήρωση της προαναφερόµενης θέσης θα διενεργηθεί µε απόφαση του Δηµάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση( παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Η      πρόσληψη θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο ειδικής συµβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε το Δήµο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου για παροχή υπηρεσιών.

Η     εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και διαρκεί όσο και η θητεία του Δημάρχου.

Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δηµάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήµο µας, από την επόµενη της δηµοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, και εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, (μέχρι 23-10-2018) στο γραφείο προσωπικού του Δήμου ( ταχ. Δ/νση: Παπανικολάου 15, τηλ.: 222350236) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και  ώρες.

Η γνωστοποίηση  να δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού , να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος, στον δικτυακό τόπο του Δήµου και στην Διαύγεια.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 13:17

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr