bannernew3

Τελευταία Νέα

Ο διαγωνισμός πρόσληψης 1.500 ειδικών φρουρών για την ενίσχυση της ομάδας ΔΙΑΣ και την ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ πήρε τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο.
Υπενθυμίζεται ότι την πρόσληψη του νέου προσωπικού είχε εξαγγείλει λίγες μέρες πριν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές του δηλώσεις.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει η δημοσίευση της προκήρυξης σε ΦΕΚ και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους υποψήφιους, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου».

Οι Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται αρχικά με συμβάσεις πενταετούς θητείας στην Ελληνική Αστυνομίαπου μετά τη συμπλήρωσή της, στην οποία, περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις

Ως ειδικοί φρουροί προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανόμενων ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των Σχολών ΟΑΕΔ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑΛ ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων συμμετοχής για διαφορετικές κατηγορίες, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωση κάθε προηγούμενης.

β. Δεν υπερβαίνουν το 28° έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων).

δ. Δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι αφενός εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και αφετέρου, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

ε. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

στ. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

ζ. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

ι. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.

ιβ. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Τα δικαιολογητικά

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί, υποβάλλουν, εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.

β. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών Απολυτηρίου Λυκείου. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Δείτε όλο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» σήμερα στα περίπτερα.

News.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων για τη δημιουργία «Πράσινων Σημείων» στους Δήμους της Στέρεας Ελλάδας εκδόθηκε από την Περιφέρεια.

Η δημιουργία «Πράσινων Σημείων», αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα µε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

«Πράσινο Σημείο» είναι ένας οργανωμένος χώρος από το Δήμο, οριοθετηµένος και διαμορφωμένος µε κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (π.χ χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμά έλαια) ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).

Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα «Πράσινο Σηµείο», σύμφωνα µε τον εγκεκριμένο ΠΕ.Σ.Δ.Α Στερεάς Ελλάδας. Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

«Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν έργα σε όσο το δυνατόν περισσότερους Δήμους έτσι ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έργα και παρεμβάσεις έχει στόχο να κάνει την ανακύκλωση καθημερινότητα για όλους» τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.550.000€ και η χρηματοδότηση καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. ενημερώνει τους δημότες – οφειλέτες της ότι με την υπ. αριθμ. 73/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προβεί σε ρύθμιση – διακανονισμό των οφειλών. Είναι μία ρύθμιση που αφορά όλους τους οφειλέτες ανάλογα με το ύψος της οφειλής ως ακολούθως :

-οφειλές από 40 έως 200 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και εξόφληση έως και 10 δόσεις.

-οφειλές από 201 έως 500 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και εξόφληση έως και 24 δόσεις

-οφειλές από 501 έως 1000 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και εξόφληση έως και 36 δόσεις

-οφειλές από 1001 έως και 3000 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ και εξόφληση έως και 48 δόσεις

-οφειλές από 3001 έως και 10000 ευρώ ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50 ευρώ και εξόφληση σε 60 δόσεις

- οφειλές από 10.001 και άνω ελάχιστη μηνιαία καταβολή 150 ευρώ και εξόφληση σε 72 δόσεις.

- Στους επαγγελματίες επιβάλλεται προκαταβολή 10% της οφειλής για την ένταξή τους στη ρύθμιση.

-Οι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α και στις Δ.Ε. έως και την

31-08-2019.

- Η ρύθμιση παραμένει σε ισχύ εφόσον καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις .

- Στη περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς(3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις , η ρύθμιση της οφειλής καταργείται και επιβαρύνεται με το εναπομείναν ποσό οφειλής προσαυξημένο με τόκους υπερημερίας 1%.

-Όσοι οφειλέτες δεν ενταχθούν στη ρύθμιση , καθώς και όσοι δεν τηρήσουν τη ρύθμιση , θα γίνεται άμεση διακοπή της παροχής , με ταυτόχρονη επιβολή τόκων 1/% μηνιαίως επί της οφειλής.

Επίσης όσοι έχουν τρεις συνεχόμενες οφειλές ανεξόφλητες θα γίνεται διακοπή της παροχής χωρίς ειδοποίηση.

Είναι μία ρύθμιση που αφορά όλους τους οφειλέτες ανάλογα με το ύψος της οφειλής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετώπισε μέχρι σήμερα τους οφειλέτες με μεγάλη κατανόηση , προσδοκώντας ότι και εκείνοι από την πλευρά τους θα ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους . Όπως φαίνεται όμως κάποιοι το έχουν εκλάβει ως δικαίωμα να μην πληρώνουν τις οφειλές τους .

Επειδή για τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. το μοναδικό έσοδο που έχει προέρχεται από την είσπραξη των λογαριασμών , εφόσον αυτοί δεν εισπράττονται έχει πρόβλημα λειτουργίας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της .

Αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα θα πρέπει να πάρει ένα οριστικό τέλος . Δεν μπορεί να είναι << κορόιδα >> αυτοί που πληρώνουν τους λογαριασμούς και άλλοι << έξυπνοι >> που αποφεύγουν την πληρωμή τους .

Για όσους δεν προβούν σε ρύθμιση ή δε διατηρήσουν το διακανονισμό θα γίνονται άμεσες διακοπές νερού . Αυτό θα αφορά όλους και χωρίς καμία εξαίρεση. Για λόγους αρχής δίνοντας και ένα μήνυμα προς την τοπική κοινωνία , θα ελεγχθούν πρώτα όσοι έχουν σχέση με το Δήμo και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. (αιρετοί , υπάλληλοι , προμηθευτές ).

Το Φυσικό αέριο μπαίνει το επόμενο διάστημα στην καθημερινότητα των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας καθώς η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ενέκρινε τη δημοπράτηση της σύμβασης προμήθειας των υλικών που θα ενσωματωθούν στα κατασκευαστικά έργα στη Λαμία, την Θήβα, την Χαλκίδα, το Καρπενήσι, την Άμφισσα και την Λιβαδειά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε , θα προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό στην αυριανή συνεδρίασή του.

Στo αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η προέγκριση δημοπράτησης και των συμβάσεων κατασκευής των έργων σε Λαμία, Θήβα και Χαλκίδα αρχικά και στη συνέχεια στις άλλες πόλεις.

Η πράξη «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 52.550.000€, συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ ΑΕ.

«Ως την τελευταία ημέρα της θητείας μας εργαζόμαστε για να προχωρήσουν οι μεγάλες παρεμβάσεις που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στη Στερεά Ελλάδα. Το έργο του Φυσικού Αερίου ξεκινάει άμεσα. Ήδη σε Λαμία και Χαλκίδα κατασκευάζονται συνδέσεις ακινήτων με το υφιστάμενο δίκτυο. Τα μεγάλα έργα επέκτασης του δικτύου, δημοπρατούνται μέσα στο καλοκαίρι ώστε μέσα στα επόμενα χρόνια χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο δίκτυο» τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας . Κώστας Μπακογιάννης.

Ο πρώην βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ακριώτης την επομένη των εκλογών έκανε την παρακάτω δήλωση:

Φίλες και φίλοι από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον και με ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία 86 βουλευτών μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για την ανασυγκρότηση της χώρας. Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιώντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της μοιραία θα οδηγήσει σε επώδυνες για τον λαό καταστάσεις (ασφαλιστικό- εργασιακά- δημοκρατικές κατακτήσεις-κοινωνική πολιτική) και εμείς θα είμαστε εδώ παρόντες μέσα και έξω από την Βουλή, άλλωστε έχουμε αποδείξει ότι η Αριστερά είναι για τα δύσκολα.

Προσωπικά ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που με τίμησαν με την ψήφο τους, να είναι σίγουροι ότι η συμμετοχή μου στον κοινό αγώνα για τα προβλήματα του λαού θα είναι συνεχής. Ο αγώνας για την ανασυγκρότηση του δημοκρατικού χώρου μας χρειάζεται όλους, καλή δύναμη στους σ. Αποστόλου και Χατζηγιαννάκη!

Κατεβαίνει υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό της Εύβοιας ακόμα μία φορά γιατί όπως ο ίδιος δηλώνει στόχος είναι η μείωση της ανεργίας στο Νομό και η πλουτοπαραγωγική ανασυγκρότηση που είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ο πρώην βουλευτής Γιώργος Ακριώτης μιλά στα «ΝτΕ.ΑΚ.Κ» για όσα ο ίδιος έτρεξε για το Νομό τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους πιο δυνατούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό. Κάνει ένα μικρό απολογισμό του έργου του, αναφέρεται στο θέμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας που ο ίδιος έτρεξε προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες σε εκείνους που ενδεχομένως να ευθύνονται για το κλείσιμο αυτής και τέλος δίνει το στίγμα των προτεραιοτήτων που βάζει ο ίδιος για την επόμενη μέρα.

Συνέντευξη στην Έφη Ντίνη

   Μετά τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ αν σας ζητούσα να μου κάνετε ένα μίνι απολογισμό των ενεργειών σας ως ένας από τους δυναμικούς βουλευτές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια, τι θα μου λέγατε;

Από το 2015 ως βουλευτής του νομού εκτός από παρεμβάσεις και ενέργειες για ζητήματα που απασχολούν όλη την επικράτεια κατέθεσα επίσης ερωτήσεις και πρότεινα λύσεις σχετικά με θέματα της Εύβοιας όπως η αναφορά για τον κορεσμό της Καρυστίας από ανεμογεννήτριες, η ερώτηση για την διάσωση του υδροβιότοπου Κολοβρέχτη, η επίκαιρη ερώτηση για την διάσωση και την αποκατάσταση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, η ερώτηση για την αποκατάσταση του Ληλάντιου Πεδίου, για το ασφαλιστικό των αγροτών, για τα διόδια Σχηματαρίου, για την αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων και πολλά ακόμη που απαντήθηκαν ή επιλύθηκαν από τα εκάστοτε αρμόδια υπουργεία. Επιπλέον είχα ενεργό ρόλο σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες και την υλοποίηση τους στην Εύβοια όπως στην ίδρυση του Γραφείου ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) στη Χαλκίδα, στην ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Χαλκίδας, στην παράταση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, στη λύση που δόθηκε για τους εργαζόμενους στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης. Φυσικά ως πρώην εκπαιδευτικός και μέλος της Επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής ασχολήθηκα εκτενώς με ζητήματα Παιδείας όπως το ειδικό Σχολείο στα Καμάρια, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Λούτσα, την ίδρυση μετά από χρόνια απουσίας Γ’ Λυκείου στα Στύρα, την Ίδρυση του Συγκροτήματος Ευρίπου, την αναβάθμιση του ΤΕΙ Χαλκίδας με τη σύμπραξη ΕΚΠΑ κλπ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σας αγγίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Εύβοιας και καταφέρατε το θέμα να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ένα θέμα όμως που δεν τόλμησαν άλλοι να αγγίξουν. Πώς και ασχοληθήκατε;

Η υπόθεση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας. Θεώρησα καθήκον μου να ασχοληθώ με αυτήν την υπόθεση που αφορά 8.000 συμπολίτες μου που εναπόθεσαν τις οικονομίες τους σε αυτόν το εγχείρημα και τις έχασαν ξαφνικά χωρίς να απολογηθεί κανένας. Χρέος μου όπως και έκανα ήταν να παραδώσω την υπόθεση και τα στοιχεία που συνέλλεξα στο υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να ξεκινήσει η νομική διαδικασία και η έρευνα για κακοδιαχείριση. Είναι άκρως ικανοποιητικό παρά την καθυστέρηση ότι η υπόθεση προχώρησε, έγιναν καταθέσεις, ανακρίσεις, γνωρίζω ότι έχουν δοθεί χρηματικά ποσά ως εγγύηση και επιδοθεί ασφαλιστικά μέτρα σε κατηγορούμενους και αναμένουμε τα βουλεύματα και την δίκη.

Ποια είναι τα σχέδια σας για την επομένη των εκλογών για την Εύβοια;

Καταρχήν να ολοκληρωθούν τα 2 μεγάλα έργα ζωτικής σημασίας για την Εύβοια. Το Νοσοκομείο Χαλκίδας και η Παράκαμψη Χαλκίδας που και για τα 2 η κυβέρνηση ασχολήθηκε σοβαρά και τονίζω το σοβαρά γιατί το να κατασκευάζεις ένα σύγχρονο και πολυτελές Νοσοκομείο χωρίς να προβλέψεις την πρόσβαση σε αυτό ώστε να χαράξεις δρόμο και επίσης να προσδοκάς μια τόσο σημαντική οδική αρτηρία χωρίς χρηματοδότηση και με λειψή μελέτη (απουσία παράκαμψης στο ύψος της Καστέλας) δεν δείχνει σοβαρότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση και τους ευβοιώτες βουλευτές της. Ευτυχώς εμείς και αυτά τα επιλύσαμε. Από κει και έπειτα στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας στο νομό μας και η πλουτοπαραγωγική ανασυγκρότηση, που είναι άλλωστε και συγκοινωνούντα δοχεία.

Γιατί να ψηφίσει ο πολίτης ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές;

Για να συνεχίσουμε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια . Μέσα σε 4 πολύ δύσκολα χρόνια, σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας και με όλα το μιντιακό σύστημα απέναντι, όπως γνωρίζετε, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Καταφέραμε η Ελλάδα να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπρέπεια και να επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μειώσαμε κατά 9 μονάδες την ανεργία, αυξάνουμε τους μισθούς, δώσαμε την 13η σύνταξη αποτέλεσμα της καλής οικονομικής διαχείρισης, επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις, προσλάβαμε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και γιατρούς, εξοπλίζουμε τα Νοσοκομεία. Δημιουργούμε δίχτυ προστασίας για τους ασθενέστερους οικονομικά, θεσμοθετήσαμε τις 120 δόσεις, προστατέψαμε την πρώτη κατοικία. Μειώσαμε το ΦΠΑ και μειώνουμε τις εισφορές, θεσμοθετήσαμε την καθολική δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλους. Ο πολίτης πλέον γνωρίζει ποιος στάθηκε στο πλευρό του στα δύσκολα και θυμάται πολύ καλά ποιος τον χρεοκόπησε και τον ευτέλισε…

       Ποιο είναι πιστεύετε το διακύβευμα αυτών των εκλογών;

Είναι απλό. Θα κατοχυρώσουμε και θα διευρύνουμε προς όφελος των πολλών τις κατακτήσεις μας ή θα επιστρέψουμε στη λογική του παρελθόντος και στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ (Πασοκ )που γονάτισαν τον ελληνικό λαό; Θέλουμε πρόοδο, ισότητα και πρόνοια ή διαπλοκή, απολύσεις, 1:5 και ασφαλιστικό Πινοσέτ με ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης ;

Μηνύματα ανατροπής δήλωσε πως παίρνει στην καθημερινή επαφή του με τον κόσμο ο υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Λύκος ο οποίος μίλησε στον ΕΥΡΙΠΟ 90fm και στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη την Παρασκευή 28 Ιουνίου.

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στα όσα έγιναν αυτά τα χρόνια, τα όσα δρομολογήθηκαν για την Εύβοια και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Οι κάλπες στις 7 Ιουλίου θα είναι άδειες και φρονώ ότι ο κόσμος της Εύβοιας θα δώσει μία απάντηση. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θεωρώ ότι ο κόσμος τώρα αποφασίζει και ξέρει τι θα ψηφίσει γιατί ακριβώς αποφασίζει για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Λύκος και συνέχισε: «»

«Σίγουρα έχουν γίνει λάθη αλλά δεν θέλει να γυρίσει πίσω γιατί τους είδε και ξέρει ποιοι είναι…»

Ο κ. Λύκος ανέφερε σε ότι αφορά την Εύβοια ότι η παράκαμψη της Χαλκίδας είναι έτοιμη απλά προέκυψαν εκλογές. Το δίκτυο των υδατοδρομίων το οποίο όπως ανέφερε έχει δουλέψει ο ίδιος προσωπικά.

«Η Εύβοια ήταν αποστασιοποιημένη. Αυτή τη στιγμή έχει συμβασιοποιηθεί αυτό το δίκτυο. Έχει ενωθεί και με άλλες περιοχές και σπάει αυτή την απομόνωση της Εύβοιας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Λύκος και συνέχισε: «Θα ματώσω για να φτιάξουμε σύγχρονο οδικό δίκτυο στην Εύβοια-Το τραίνο έχει μπει στις ράγες- Βαδίζουμε σε μία κανονικότητα…»

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΕΔΩ

Σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού με θέμα την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή των Στροπώνων Εύβοιας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων κ. Γιώργος Ψαθάς, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κα Τζοβάνα Γκόγκου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ του Νομού Ευβοίας κ. Κώστας Λάππας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας κ. Μανώλης Κηλίφης, καθώς και στελέχη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Σε συνέχεια της επιτόπιας αυτοψίας που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα, διαπιστώθηκε από τα στελέχη του ΙΓΜΕ η ανάγκη λήψης μέτρων και συμφωνήθηκε η άμεση συγκρότηση τεχνικού κλιμακίου για τον σχεδιασμό άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων λύσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ξέρει από Μαραθώνιους ο γνωστός δικηγόρος Θάνος Παλαιολόγος ο οποίος δεν πρόλαβε καν να ξεκουραστεί από τις αυτοδιοικητικές εκλογές που ήταν υποψήφιος και ρίχτηκε στη μάχη των εκλογών αυτή τη φορά για χατίρι της μανούλας…

Άλλωστε έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην μητέρα του όπως και η κα Μαίρη Παλαιολόγου στο γιο της. Υποψήφια με το ΚΙΝΑΛ στην Εύβοια η επίσης γνωστή δικηγόρος σε αυτές τις εκλογές και έχοντας δίπλα το αστέρι της ένα είναι σίγουρο. Ότι στο τέλος θα δικαιωθεί γι’ αυτό που κάνει.

Έχει μάθει να παλεύει και να διεκδικεί και στα χνάρια της φαίνεται πως βαδίζει και ο Θάνος για τον οποίο μόνο καλά λόγια λένε όσοι τον ξέρουν.

Δυναμικά στη μητέρα των μαχών, τις εθνικές εκλογές ρίχνεται ο υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ στην Εύβοια Γιώργος Παπαδιόχος ο οποίος μίλησε για τις εκλογές και έστειλε τα μηνύματα του στον κόσμο, μέσα από τον ΕΥΡΙΠΟ 90fm σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Έφη Ντίνη την Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Ο κ. Παπαδιόχος ο οποίος κατεβαίνει για δεύτερη φορά υποψήφιος βουλευτής στο Νομό, αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, στη φιλοσοφία του ΚΙΝΑΛ και στο όραμα του για το Νομό της Εύβοιας υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως αγώνας χαμένος είναι αυτός που δε δίνεται…

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Σελίδα 5 από 65

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr