Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Όρισε τους Αντιδημάρχους ο Μπουραντάς ... με εξαίρεση τη Δ.Ε Κονιστρών

Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου Θανάση Μπουραντά που αφορούν στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων στις Δημοτικές Ενότητες Αλιβερίου-Δυστιων-Αυλωναρίου- Κύμης με εξαίρεση την Κονίστρα που δεν υπάρχει σχετική αναρτημένη απόφαση για το ποιον ορίζει Αντιδήμαρχο Κονιστρών. Πληροφορίες φέρουν τον Κώστα Δημά ως αντιδήμαρχο εκεί.

 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΛΑΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο με Αντιμισθία, από 9/9/2019 τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Πιλάτη Ιωάννη ως Αντιδηµάρχο με τις εξής αρμοδιότητες :

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•             Υπεύθυνο για θέματα Οικονομίας, Διοίκησης, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Δημοτικής περιουσίας και κληροδοτημάτων.

Έχει επίσης την ευθύνη:

             Της παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και της προετοιμασίας του επόμενου Προϋπολογισμού, συνεργαζόμενος με τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες.

             Την καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας και την κατάθεση προτάσεων για την αξιοποίηση της.

             Την καταγραφή των κληροδοτημάτων του Δήμου και προτάσεις για την αξιοποίησή τους.

             Την είσπραξη των εσόδων του Δήμου και τον περιορισμό των δαπανών, στο μέτρο του     δυνατού.

             Οι προμήθειες του Δήμου θα πρέπει να γίνονται με διερεύνηση της αγοράς και την                     καθιέρωση ενημέρωσης όλων των Προμηθευτών ώστε να συμμετέχουν με               προσφορές όσοι το επιθυμούν.

•             Την ευθύνη της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών και των εργαζομένων στην έδρα   του Δήμου, όπως και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες, με την συνεργασία των Τοπικών   Αντιδημάρχων.

•             Υπεύθυνο για θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την Εφαρμογή Συστημάτων και Διαδικασιών.

•             Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο του πλανόδιου εμπορίου.

•             Υπεύθυνο για την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών , οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες

•             Υπεύθυνο λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.

•             Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

•             Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

•             Την ευθύνη της τέλεσης των Πολιτικών Γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.

•             Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους .

Εξουσιοδότηση Υπογραφών

•             Υπογράφει τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών γάμων καθώς και τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

•             Υπογράφει θέματα για τις πολιτογραφήσεις-ιθαγένειες αλλοδαπών.

•             Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεως και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων.

•             Υπογράφει τις άδειες λαϊκών αγορών και κάθε έγγραφο που αφορά στην άσκηση του υπαιθρίου εμπορίου.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Πίλατης Ιωάννης ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου.

Τον Αντιδήμαρχο κ. Πιλάτη Ιωάννη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός, θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκος Νικόλαος.

 

 

 

 

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο με αντιμισθία από 1/9/2019 τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπαράκο Νικόλαο ως Αντιδηµάρχο με τις εξής αρµοδιότητες :

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•             Υπεύθυνο για την εποπτεία και το συντονισμό του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

•             Υπεύθυνο των Τεχνικών Έργων και Μελετών και στους τομείς του Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών και Λιμενικών έργων.

•             Υπεύθυνο για το γραφείο Προγραμματισμού.

•             Υπεύθυνο για θέματα Τοπικής Αγροτικής και Τουριστικής ανάπτυξης και θέματα Πολιτισμού.

•             Υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων Ηλεκτροφωτισμού και την συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων ,

Εξουσιοδότηση Υπογραφών

• Υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων του.

                             

              Τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαράκο Νικόλαο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος κ Πιλατης Ιωάννης

              

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ                              

Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο με Αντιμισθία , από 1/9/2019 τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας θεοδώρου Αλέξανδρο ως Αντιδηµάρχο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κύμης.      Β. Του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

-Κατά τόπο τις εξής αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Κύμης

•             Τον έλεγχο και την εποπτεία - της λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών της ως άνω ∆ηµοτικής Ενότητας.

•             Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της άνω • ∆ηµοτικής Ενότητας.

•             Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των

•             Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

•             Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα

•             Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα  

•             Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια .

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•             Υπεύθυνο του Αθλητισμού στον Δήμο Κύμης- Αλιβερίου.

•             Υπεύθυνο για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.

•             Εξουσιοδότηση υπογραφής

•             Υπογράφει βεβαιώσεις , βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

•             Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Κύμης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρου Αλέξανδρος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

               Τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοδώρου Αλέξανδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Κονιστρών.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΣΤΙΩΝ ΠΑΛΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο με Αντιμισθία , από 1/9/2019 τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σαμαρά Χρήστο ως Αντιδηµάρχο της ∆ηµοτικής Ενότητας Δυστίων               

Β. Του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

-Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη ∆ημοτική Ενότητα Δυστίων.

•             Τον έλεγχο και την εποπτεία - της λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών της ως άνω ∆ηµοτικής Ενότητας.

•             Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της άνω ∆ηµοτικής Ενότητας.

•             Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

•             Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα

•             Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα  

•             Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια .

Εξουσιοδότηση υπογραφής

•             Υπογράφει βεβαιώσεις , βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

•             Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Δυστίων.

Τον Αντιδήμαρχο κ. Σαμαρά Χρήστο , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Αυλώνος.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ

Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο με Αντιμισθία , από 1/9/2019 τον δηµοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Κότσαρη Γεώργιο ως Αντιδηµάρχο της ∆ηµοτικής Ενότητας Αυλώνος.        Β. Του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

-Κατά τόπο τις εξής αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Αυλώνος.

•             Τον έλεγχο και την εποπτεία - της λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών της ως άνω ∆ηµοτικής Ενότητας.

•             Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της άνω ∆ηµοτικής Ενότητας.

•             Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

•             Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.

•             Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα  

•             Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

•             Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια .

•             καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•             Την αρμοδιότητα Τμήματος Καθαριότητας και ανακύκλωσης, τον συντονισμό μαζί με την αρμόδια υπηρεσία, των εργοταξίων του Δήμου για την σωστή και αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού Καθαριότητας και των απορριμματοφόρων, με σκοπό την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων και την διασφάλιση της καθαριότητας και της δημόσιας υγείας

•             Την αποτελεσματική προώθηση της ανακύκλωσης στα όρια του Δήμου και την μείωση των απορριμμάτων, με την αύξηση της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών.

•             Την επίβλεψη για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και την αξιοποίηση του προσωπικού.

•             Την επίβλεψη της συντήρησης και της αξιοποίησης των μηχανημάτων και του προσωπικού.

•             Εξουσιοδότηση υπογραφής

•             Υπογράφει βεβαιώσεις , βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

•             Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος.

Τον Αντιδήμαρχο κ. Κότσαρη Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Κονιστρών.

Για τις αρμοδιότητες του Τομέα Καθαριότητας και ανακύκλωσης αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαράκο Νικόλαο.

diavgia

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 03:52

Σχετικά Άρθρα

X

Αποκλεισμός

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή από το Eviakosmos.gr