bannerlive

Τελευταία Νέα

Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΙΣ   18/7/2018 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 27165 /13-7-2018

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

   1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε. που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε..

Εισηγητής: Γεώργιος Ψύχας (Πρόεδρος του ΔΑΕΠΕΧ Α. Ε..)

   2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 87/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

   3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 96/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)

   4. Περί έγκρισης 2ης Απόφασης της 2ης συνεδρίασης του ΟΛΝΕ Α.Ε., περί έγκρισης παραχώρησης τμήματος Χ.Ζ. λιμένα για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ   ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», στην περιοχή “Βούρκος” του Δήμου Χαλκιδέων.

   5. Περί Αποδοχής Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Οικον. & Ανάπτυξης για Χρηματοδότηση του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδ.: 2018ΣΕ01600063 από την ΣΑΕ 016 του ΠΔΕ 2018» .

   6. Περί έγκρισης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .

   7. Περί αποδοχής της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’’ .

   8. Περί μεταφοράς Ειδικού Νηπιαγωγείου Χαλκίδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

   Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος)

   9. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2018 ( /18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

   10. Περί κατανομής πυροπροστασίας οικονομικού έτους 2018 .

   11. Περί 2ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο Οικονομικό Έτος 2018 .

   12. Περί έγκρισης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε Υπολόγους Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

   13. Περί οριστικοποίησης της τιμής ζώνης στην περιοχή Λουκισίων Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνας (351/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

   14. Περί διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου.

   15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 26614) .

   16. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 21806) .

   17. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 25348) .

   18. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 25362) .

   19. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.

   20. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

   21. Περί 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ .

   22. Περί έγκρισης 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ .

   23. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ.

   24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ .

   25. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση κτιρίου παιδικού σταθμού (ΦΑΝΑΡΙ) .

   26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .

   27. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .

   28. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων με το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (ΣΑΕ 016), εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

   29. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.

   30. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών –προμηθειών (ανταλλακτικών- υλικών) .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

   Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

   31. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (138/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

   32. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (140/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

   33. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (141/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

   34. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (145/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

ΑΙΤΗΜΑ: Δημάρχου Πατρέων που αφορά του Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς στους Δήμους.

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr