bannernew6

Τελευταία Νέα

Στις σημερινές συνθήκες, της όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης, ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής της αστικής τάξης για τη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» εμφανίζεται μέσα από την προώθηση επιλογών στο επίπεδο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού .

Ο χωροταξικός σχεδιασμός , η πολιτική γης, συνολικότερα η έννοια της οργάνωσης του κοινωνικού χώρου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πλαίσιο των σχέσεων παραγωγής.

Δεν αποτελούν κοινωνικά ουδέτερες τεχνοκρατικές διαδικασίες, αλλά στοχεύουν στην οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιλογές της άρχουσας τάξης.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το αν θα υπάρχει ή όχι κάποιος νομοθετημένος σχεδιασμός , αλλά το ποιος

Στον καπιταλισμό, ο χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται και υποτάσσεται, αντικειμενικά, στους νόμους της αγοράς και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων.

Είναι άρρηκτα δεμένος με την εμπορευματοποίηση της γης και τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στα πλαίσια της ΕΕ.

Στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, η ανάγκη του μονοπωλιακού κεφαλαίου για αναζήτηση νέων, «πράσινων», τομέων επιχειρηματικής δράσης με υψηλή κερδοφορία, επιβάλλει ως βασικούς άξονες της πολιτικής της αστικής τάξης και των κομμάτων της στα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού :

 • Τη διεύρυνση της ατομικής ιδιοκτησίας στη γη, παράλληλα με τη συγκέντρωση και οργάνωση της ιδιοκτησίας αυτής σε μεγάλες καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις.

 • Την εμπορευματοποίηση και εκείνου του τμήματος της γης που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο δημόσιο (δασικές εκτάσεις, περιουσίες δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων).

 • Την κατάργηση των όποιων περιορισμών υπήρχαν στις αλλαγές χρήσεων γης και την άμεση συνάρτηση των τελευταίων με τα επενδυτικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων, σε συνδυασμό με τη θεσμική κατοχύρωση της προτεραιότητας των επενδύσεων στη λεγόμενη «πράσινη» ανάπτυξη.

 • Την προώθηση της αλλαγής της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, με προοπτική τη διαμόρφωση πιο μεγάλων διοικητικών δομών, οι οποίες - μεταξύ άλλων - θα διευκολύνουν τη διείσδυση του μονοπωλιακού κεφαλαίου σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός κ.λπ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική αξιοποιεί ένα σύνολο θεσμικών «εργαλείων» (π.χ. ΕΣΠΑ, «Καλλικράτης», Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο κ.λπ.).

Εξειδικεύοντας τις παραπάνω γενικές στοχεύσεις, ο χωροταξικός σχεδιασμός της αστικής τάξης υλοποιεί παράλληλα μια σειρά από πολιτικές επιλογές, όπως:

 • Την προτεραιότητα στην κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων οδικών αξόνων και γενικότερα των δικτύων μεταφορών, σε συνδυασμό με το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ και τις συμβάσεις παραχώρησης, με στόχο την παραπέρα ενίσχυση της κερδοφορίας και της θέσης των μεγάλων κατασκευαστικών μονοπωλιακών και τραπεζικών ομίλων.

 • Την ενίσχυση εξωγεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. αγροτουρισμού) με λεφτά που κόβονται από τις αγροτικές επιδοτήσεις, με στόχο την προώθηση των κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΠΟΕ για τη συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού και τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της αγροτικής παραγωγής.

 • Τη χωροθέτηση βιομηχανικών, τουριστικών κλπ. εγκαταστάσεων, ακόμα και σε ορεινούς όγκους, παραλίες, δάση και γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας. Τη θέσπιση νέων κινήτρων για τη μετεγκατάστασή τους σε οργανωμένους χώρους άμεσης γειτνίασης με κατοικημένες περιοχές Την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ακόμη και σε πυρήνες εθνικών δρυμών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 • Τον περιορισμό, σε συνδυασμό με το νόμο για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», των «γραφειοκρατικών εμποδίων» (όπως αποκαλούνται μια σειρά λιγότερο ή περισσότερο αναγκαίες διαδικασίες, π.χ. οι προκαταρκτικές μελέτες, οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων κ.λπ.) για την αδειοδότηση ιδιωτικών επιχειρηματικών δράσεων σε τομείς όπως Υγεία, Παιδεία, διαχείριση αποβλήτων και βιολογικοί καθαρισμοί, αιγιαλοί κ.λπ.

Στον αντίποδα αυτού του πλαισίου, για την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, η γη και η χρήση της είναι κοινωνικό αγαθό.

Στόχος και κριτήριο για την οργάνωση του κοινωνικού χώρου για μας είναι η συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών.

Η συγκεκριμένη κοινωνική αξιοποίηση της γης και του χώρου γενικότερα (για την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την εξασφάλιση ποιοτικής λαϊκής στέγης και των υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών, τη βιομηχανική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.), προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη και τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας.

Η επίκληση της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής από πλευράς της αστικής τάξης, είναι στάχτη στα μάτια των εργαζόμενων.

Τίποτε από αυτά δεν είναι εφικτό στα πλαίσια των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής.

Πρόκειται για ιδεολογική προπαγάνδα που στοχεύει στην πιο εύκολη αποδοχή από τα λαϊκά στρώματα, ειδικά στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, όλων αυτών των αντιλαϊκών επιλογών.

Είναι φανερό ότι το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο έδαφος του σημερινού ταξικού προσανατολισμού της ανάπτυξης.

Χρειάζεται πολιτική ρήξης και αντεπίθεσης που θα βάζει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών του εργαζόμενου και της οικογένειάς του και όχι τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων.

Σε αυτή ακριβώς την βάση τοποθετούμαστε στο ζήτημα του χωροταξικού σχεδιασμού της Στερεάς Ελλάδας, που τέθηκε για συζήτηση..

Από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών και συμφερόντων, ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να στοχεύει:

 • Στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών, των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

 • Στην ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονομίας.

 • Στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές αστοχίες και καταστροφές.

 • Στη διεύρυνση του λαϊκού εισοδήματος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 • Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με βάση αυτά τα κριτήρια η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καλεί τους εργαζόμενους να εντείνουν την πάλη τους για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, της οποίας ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι αναπόσπαστο μέρος.

Να δυναμώσουν την πάλη για την κατάκτηση της Λαϊκής Εξουσίας ως απαραίτητο πολιτικό όρο για την οικοδόμηση ενός διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης σε όφελος της εργατικής τάξης και του λαού, του δρόμου της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων, του κεντρικού σχεδιασμού και του εργατικού - λαϊκού ελέγχου.

Κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος με τουλάχιστον 9 κόμματα στη Βουλή και χαμηλά ποσοστά για τα δύο πρώτα κόμματα, δείχνει δημοσκόπηση της εταιρίας ProRata για την Εφημερίδα των Συντακτών).

Στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 23% έναντι του 36,34% της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, ενώ η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 19,5%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι στο 2% που σημαίνει πως μένουν εκτός Βουλής, ενώ το νεοσύστατο κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη συγκεντρώνει 3,5% που του δίνει... κοινοβουλευτικό εισιτήριο. Το ίδιο ισχύει και για την Ένωση Κέντρου του Βασίλη Λεβέντη, που λαμβάνει ποσοστό 3%!

Τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή με 6,5% και ακολουθούν: ΚΚΕ με 5%, ΠΑΣΟΚ με 4,5% και Ποτάμι με 4%.

Φαίνεται όμως πως ο παράγοντας που θα γίνει πολλά είναι οι αναποφάσιστοι που βγαίνουν... πρώτο κόμμα με ποσοστό 25,5%!  Η δε αποχή φτάνει το 7,5%.

Κόμμα Πρόθεση Ψήφου
ΣΥΡΙΖΑ 23%
Νέα Δημοκρατία 19,5%
Χρυσή Αυγή 6,5%
Το Ποτάμι 4%
ΚΚΕ 5%
ΑΝΕΛ 2%
ΠΑΣΟΚ 4,5%
Λαϊκή Ενότητα 3,5%
Ένωση Κέντρου 3%
Άλλο 3,5%
Αναποφάσιστοι 25,5%

Το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί λάθος την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να πάει σε εκλογές και μόνο το 24% τη θεωρεί σωστή. Τίποτα από τα δυο επιλέγει το 10%.

Το 68% θεωρεί πως η Ελλάδα έπρεπε να μείνει στο ευρώ ακόμη κι αν αυτό σημαίνει επιπλέον μέτρα και θυσίες, σε αντίθεση με το 28% που έχει αντίθετη άποψη και το 4% που επιλέγει το "δεν ξέρω, δεν απαντώ".

Διχασμένοι είναι οι πολίτες στο αν η κυβέρνηση με το Μνημόνιο 3 πέτυχε το καλύτερο που μπορούσε. Το 48% λέει "ναι" και το "45%" όχι. Επίσης, το 51% δεν πιστεύει πως μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας. Το 39% πιστεύει πως θα το κάνει και το 10% δεν απαντά.

Από κακές έως πολύ κακές είναι οι εντυπώσεις των ερωτηθέντων για τις κινήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Γιάνη Βαρουφάκη και του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Το 50% των ερωτηθέντων έχει πολύ κακή ή κακή άποψη για τις τελευταίες κινήσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ενώ το ποσοστό αυτό είναι 55% για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και 32% για τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Η δημοσκόπηση ´εγινε σε δείγμα 1000 ατόμων στις 25 και 26 Αυγούστου

Imerisia.gr

 

Υπ. Οικονομικών ο Γιώργος Χουλιαράκης - Υπ. Εξωτερικών ο Πέτρος Μολυβιάτης - Υπ. Τουρισμού η Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Υπ. Αμύνης ο πτέραρχος ε.α. Ιωάννης Γιάγκος - Παραμένουν Αλεξιάδης και Νικολούδης

Τη σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης ανακοίνωσε λίγο πριν τις 11:30 ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ροδόλφος Μορώνης.

Η ορκωμοσία της θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 ενώ στις για τις 14:30 έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό την υπηρεσιακή πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση

Υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης,

Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μιχάλης Σπουρδαλάκης,

Υπουργός Εξωτερικών ο Πέτρος Μολυβιάτης. 
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Σπύρος Φλογαίτης
Υπουργός Αμύνης ο πτέραρχος ε.α. Ιωάννης Γιάγκος. 

Υπουργός Οικονομικών ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, 
Αναπληρωτής υπ. Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης 

Υπουργός Εργασίας ο αρεοπαγίτης Δημήτρης Μουστάκας. 

Υπουργός Παιδείας η κυρία Φρόσω Κιάου. 
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα. 
Αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. 

Υπουργός  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ο Ιωάννης Γκόλιας πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου 

Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας: Χρήστος Ζώης
Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Μουσουρούλης

Υπουργός Επικρατείας για την Διαφθορά:  Παναγιώτης Νικολούδης

Υπουργός Υγείας: Αθανάσιος Δημόπουλος

Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Αντώνης Μακρυδημήτρης

Υπουργός Επικρατείας Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος

Ο κ. Ροδόλφος Μορώνης κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 Protothema.gr

Συγκεντρώσεις του KKE στην Εύβοια

Η ΚΟ Εύβοιας του ΚΚΕ συνεχίζει την πολύμορφη πολιτική παρέμβαση, συζητώντας με το λαό του νομού τις πολιτικές εξελίξεις. Για να φτάσει το μήνυμα της ελπίδας και της προοπτικής παντού, αυτό της πολιτικής και αγωνιστικής συσπείρωσης με το ΚΚΕ, ώστε να μη χαθεί άλλος χρόνος, να δείξουμε τη δύναμή μας απέναντι στη πολιτική των μνημονίων που είναι η πολιτική της ΕΕ, των μονοπωλίων και της εξουσίας τους και των κομμάτων που τους στηρίζουν. Τώρα με το ΚΚΕ ανοίγουμε το δρόμο της ρήξης και ανατροπής!

​​Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9 μ.μ., στην παραλία Καρύστου.

Σάββατο 29 Αυγούστου, 8 μ.μ., στο Άγαλμα Λιγνιτωρύχου στο Αλιβέρι.

Και στις δύο συγκεντρώσεις θα μιλήσει ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής

 

Ο Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων Γιώργος Μπαντούνας γράφει για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπαγεωργίου που έφυγε την Τρίτη το πρωί απο τη ζωή:

"Τον Γιώργο τον γνώρισα στα μέσα της δεκαετίας του 80.Πορευτηκαμε για πολλά χρόνια δίνοντας σκληρούς αγώνες σε ατέλειωτες και άκρως πολιτικές συνεδριάσεις και εκλογές. Δικαίωση για τον ίδιο, το βουλευτικό αξίωμα που δίκαια κέρδισε και τίμησε με την παρουσία του στη Βουλή. Το Γενάρη του 2015 με σοβαρό πρόβλημα υγείας μπήκε και πάλι στη μάχη σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο για το χώρο που υπηρέτησε με τόλμη και πάθος. Όμως ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ήταν για τα δύσκολα. Χθες έφυγε από τη ζωή. Δεν θα φύγει όμως από τη σκέψη μας από τις πολιτικές μας αναφορές και θα είναι μαζί μας και στις επόμενες εκλογές να δείχνει το δρόμο από ψηλά πια για να σηκώσουμε τον ήλιο λίγο ψηλότερα . Καλό ταξίδι Γιώργο" .

Και ο Ναύαρχος στην πρώτη γραμμή…

Στενός συνεργάτης του βουλευτή Εύβοιας της Ν.Δ Σίμου Κεδίκογλου είναι ο Ναύαρχος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας Νίκος Φατούσης. Ο κ. Φατούσης παραβρέθηκε στη σύσκεψη της ΝΟΔΕ, (στη φωτό με τον γραμματέα κ. Σφυράκη), αντάλλαξε απόψεις με τα στελέχη και τάχτηκε στην πρώτη γραμμή! Άλλωστε στην πρώτη γραμμή είναι και ο Σίμος Κεδίκογλου ως πρώτος βουλευτής του Νομού με τη Ν.Δ. ο οποίος κουβαλάει και το μεγαλύτερο φορτίο σε αυτές τις εκλογές όπως του είπε σύμφωνα με πληροφορίες του eviakosmos.grο Βαγγέλης Μεϊμαράκης!

Παρουσία του Τομεάρχη της Ν.Δ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπεύθυνο για τους Νομούς Εύβοιας και Φθιώτιδας Νίκου Μπακογιάννη συνεδρίασε την Τετάρτη το βράδυ η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Απόστολος Βαρδακώστας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ν.Δ θα είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές και κάλεσε τα στελέχη του Νομού να συσπειρωθούν. Ο αγώνας σίγουρα δεν είναι δυσκολότερος από τους προηγούμενους αλλά αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει κανείς να πει ότι δεν επιβεβαιώθηκαν στα όσα έλεγαν για το ΣΥΡΙΖΑ εννιά μήνες πριν και τώρα ήρθε η ώρα ο κόσμος να τους δικαιώσει με την ψήφο του!

Ετοιμοπόλεμος ο πολιτευτής της Ν.Δ Βασίλης Δεμερτζής στο πλευρό του Προέδρου της Ν.Δ Ευάγγελου Μεϊμαράκη για τις επερχόμενες εκλογές! Ο υποψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ στην Εύβοια ο οποίος έχει διατελέσει και Πρόεδρος της ΝΟΔΕ διαθέτει την εμπειρία και σίγουρα θα φανεί πολύ χρήσιμος για ακόμη μία φορά για το κόμμα που αξίζει να σημειωθεί δεν  εγκατέλειψε ποτέ! Σταθερός στις αξίες που υπηρετεί στηρίζει αυτή την παράταξη ακόμη περισσότερο στα δύσκολα. Ο Βασίλης Δεμερτζής αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα στο fb: «Ξεκινάμε, μαζί με το πρόεδρο τον αγώνα για την ανάκαμψη και την σωτηρία της πατρίδας». Δηλώνει αποφασισμένος να στηρίξει δυνατά και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση!

Ευρεία Διαβούλευση φορέων πραγματοποιήθηκε σήμερα 26-08-2015 στο κτίριο της Π.Ε. Εύβοιας με θέμα την παρουσίαση και αξιολόγηση της Β1 φάσης της μελέτης " Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" και ιδίως για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις της Π.Ε. Εύβοιας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης και όλοι οι Δήμαρχοι της Εύβοιας, οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Περιβάλλοντος, η Πρόεδρος και πολλά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο - π.τ. Εύβοιας, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και της Περιφέρειας, καθώς και πολίτες.

Ως μείζονα ζητήματα αναδείχθηκαν, μεταξύ άλλων, η πρόταξη της αναγκαιότητας υλοποίησης των οδικών έργων του διαμήκους άξονα της Εύβοιας, η ανάδειξη της Χαλκίδας σε ισχυρό αναπτυξιακό πόλο και η αξιοποίηση όλων των προδιαγραφών, υποδομών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Εύβοιας με στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του Τουρισμού.

Όλες οι επιμέρους προτάσεις θα ενοποιηθούν και θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να συνδιαμορφώσουν την τελική πρόταση/γνωμοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επί του Σχεδίου προς το ΥΠΕΚΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ Ευάγγελος Μεϊμαράκης θα βρίσκεται την Παρασκευή στη Χαλκίδα και θα πραγματοποιήσει την προεκλογική του ομιλία στο Στρογγυλό της Παραλίας στις 7:30 το απόγευμα.

Σελίδα 154 από 171

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr