bannernew5

Τελευταία Νέα

Συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης και 24 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Χαλκίδας

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ σύμφωνα με τις οποίες:

«10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά τη γνωστοποιηθείσα αναβολή της ορισθείσας για τις 12/8/20 συνεδρίασης, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 μμ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και γ) 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθ:21978/07-8-2020 προηγούμενη πρόσκλησή μας.

            

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1.Περί τροποποίησης της ΑΔΣ 78/2018 Περί αποδοχής της Πρόσκλησης και Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας ‘Τάσος Καμπούρης’” και Έγκρισης Νέου (επικαιροποιημένου) Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την αυτή Πράξη, μεταξύ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ. Χαλκίδας και του Δήμου Χαλκιδέων.
 2. 2.Περί Μεταφοράς των Ενταγμένων Πράξεων/Έργων/Υποέργων του Δήμου Χαλκιδέων, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 3. 3.Περί έγκρισης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Χαλκιδέων .
 4. 4.Περί ονομασίαςπάρκου (χώρου πρασίνου) εντός του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Κανήθου "Τάσος Καμπούρης" σε "Πάρκο Ραφαήλ Σκεμπέ" .
 5. 5.Περί αύξησης ωραρίου σχολικής καθαρίστριας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1. 6.Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Νικόλαος Βασιλείου) .
 2. 7.Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Αντώνιος Ευαγγελινός) .
 3. 8.Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Αναστασία Αδαμοπούλου) .
 4. 9.Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Γεραμάνης Αναστάσιος)
 5. 10.Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Ακριώτη Θεοδοσία)
 6. 11.Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (Χαλαστάρας Ανέστης)
 7. 12.Περί επιβολής ποινής σε πωλητή λαϊκών αγορών
 8. 13.Περί ορισμού επιτροπής ελέγχου παιδότοπων σύμφωνα με την υπ. αρ. 43650/2019 Κ.Υ.Α. άρθρο 12.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. 14.Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2021 του Δήμου Χαλκιδέων.
 2. 15.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ -ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .
 3. 16.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε.   Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
 4. 17.Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. 18.Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Παραλίας Αυλίδας(υπ. αρ. 138/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)) .
 2. 19.Περί μετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας της (υπ. αρ. 157/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. 20.Περί τροποποίησης της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού με αρ. 232 που περιλαμβάνει στην Πράξη Εφαρμογής 3/2001 της Συνοικίας Ζ του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 136/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 4. 21.Περί γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,999 MW της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ ΙΚΕ» στη θέση «Γκαμήλεζα ή Γέφυρα ή ΝΙΚΠΑ» στη Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Εύβοιας». (υπ. αρ. 169/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 5. 22.Περί γνωμοδότησης για έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “CENTRAL FARMS IKE” στη θέση “Μνήμα Κατή”,Τ.Κ Βαθέος της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Ν.Ευβοίας (υπ. αρ. 175/20 ΟΕ απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 6. 23.Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 837 στη συνοικία Ζ΄ Χαλκίδας για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ,σε συμμόρφωση προς την υπ΄αρίθμ. 343/2017 δικαστική απόφαση(υπ. αρ. 181/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 7. 24.Περί γνωμοδότησης για έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) “Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Χαλκίδας” στη θέση «Πέϊ Δοκού » του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας (υπ. αρ. 182/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr