bannernew6

Τελευταία Νέα
Δημοτικά συμβούλια

Δημοτικά συμβούλια (142)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας, στην Αμάρυνθο την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα με τα παρακάτω 17 θέματα την ημερήσια διάταξη. Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση του Δ.Σ. από τους εκπροσώπους της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.

 -Περί Αποδοχής Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5024813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 -Περί λήψης Απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας»

-Περί λήψης απόφασης για υποβολή αιτήματος Ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας» με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δήμου Ερέτριας 2018».

-Περί τεκμηριωμένης γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ων του Δήμου μας από διαδικασίες απλής χρήσης τους

-Περί αποδοχής ποσού (1.200,00) € που αφορά μίσθωμα έτους 2018 για το Ίδρυμα ΄΄Δέσποινα Αγγελικάρα΄΄

-Περί έγκρισης διενέργειας δαπανών στα πλαίσια της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

 -Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ερέτριας, οικονομικού έτους 2018 (Α.Ο.Ε. 145/2018)

 -Περί αποδοχής της υπ. αριθμ. 207/2016 απόφασης της ΔΕΥΑΕ με τίτλο: «Αίτημα προς τον Δήμο Ερέτριας για την παραχώρηση των δυο μοτοποδηλάτων και του αριθ. ΚΗΟ 7266 οχήματος στην Δ.Ε.Υ.Α.Ε.»

-Περί αποδοχής της υπ. αριθμ. 99/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΕ με τίτλο «Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Καλής Λειτουργίας και Λύση Σύμβασης με τον Ανάδοχο για την προμήθεια με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, τηλεμετρία και αυτοματισμός των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Ερέτριας με κωδικό ΜIS 379503»

 -Περί παραχώρησης προς χρήση δημοτικών χώρων για κατασκευή- λειτουργία αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Ε. Ερέτριας.

 -Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κοπή και το κλάδεμα δέντρων στην Δ.Κ. Ερέτριας και Δ.Κ. Αμαρύνθου.

-Περί λήψης απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένης καντίνας.

-Περί λήψης απόφασης σχετικά με τον καθαρισμό χειμάρρων – ρεμάτων του Δήμου Ερέτριας.

-Περί λήψης απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου για την διεξαγωγή επίδειξης οχημάτων 4Χ4 ».

-Περί λήψης απόφασης σχετικά με την 23/2018 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Αμαρύνθου με τίτλο: "Μεταφορά της Λαϊκής αγοράς"

-Περί παραχώρησης χώρου του Νηπιαγωγείου Γυμνού από την Ενιαία Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας για τη λειτουργία ΚΔΑΠ –ΜΕΑ

 -Περί χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση του Δ.Σ. με εκπροσώπους της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με:

  1. 1.Το υπ. αριθμ. πρωτ.7237/28. 8. 2018 έγγραφο Προέδρου Δ.Σ.
  2. 2.Το υπ. αριθμ. πρωτ 7831/10.09.2018 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.
  3. 3.Το υπ. αριθμ. πρωτ 8349/20.09.2018 έγγραφο Προέδρου Δ.Σ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο δημαρχείο της Αμαρύνθου. Με τα παρακάτω 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 -Περί έγκρισης Ισολογισμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή έτους 2014 (1/1/2014-31/12/2014)» του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων».

- Περί έγκρισης 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού τους έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων».

 -Περί έγκρισης Έκθεσης Β’ Τριμήνου έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων».

  1. Περί υποβολής πρότασης στο υπουργείο εσωτερικών για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δήμου Ερέτριας 2018» στο πρόγραμμα  «Φιλόδημος» (Πρόσκληση IV) και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας « Δράσεις για τη βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας».

 -Περί Παραλαβής του φακέλου του έργου με τίτλο « Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Ανω Βάθειας» από τον Δήμο Χαλκιδέων/ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Εκτέλεσης Έργων και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρωην ΤΥΔΚ) σύμφωνα με γνωμοδότηση δικηγόρου.

- Περί χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων βόρεια και ανατολικά του προαύλιου χώρου του Δημοτικού σχολείου Αμαρύνθου.

 -Περί Αποδοχής και κατανομής ποσού 31.290,00 € Γ΄ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων».

- Περί Αποδοχής Χρηματοδότησης Δήμου για ενέργειες διαχείρισης ζώων συντροφιάς για το έτος 2017 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

- Περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση της Πράξης «Ασφαλτόστρωση δρόμου Άγιοι Ασώματοι – Γυμνό» με Κωδικό Πράξης (ΟΠΣΑΑ) 0006154646 (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 - Δράση 4.3.4: ''Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις¨).

- Περί έγκρισης εξόδων φιλοξενίας στο πλαίσιο του Τριήμερου Πιλοτικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος του Κέντρου Κλασικού Δράματος και Θεάματος του Παντείου Πανεπιστημίου (ΚΕΔΡΑ)

-Περί ορισμού των   δικαιούχων   αποζημίωσης   μελών του   δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής της.

-Περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ερέτρια

-Περί έγκρισης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/Α 1) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερέτριας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002620»

-Περί σύστασης, λειτουργίας και ορισμού µελών Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ερέτριας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002620

- Περί απευθείας παραχώρησης δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού- θαλάσσιου χώρου και πυθμένα εκτέλεσης έργου « Εμπλουτισμός και προστασία της ακτής έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας Avantis Suites Hotel στην Δ.Ε. Ερέτριας Π.Ε. Ευβοίας».

 - Περί έγκρισης επέμβασης Δήμου Ερέτριας αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επί των επικίνδυνων όψεων διώροφου κτιρίου εντός οικισμού άνω Βάθειας, ιδιοκτησίας κ. Κερμελή Χαράλαμπου.

Με «πρωτοπαλίκαρο» τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Μπόκαρη συναντήθηκαν την Παρασκευή το βράδυ, σε χωριό της Κύμης, κάποιοι εκ των δημοτικών συμβούλων του Θανάση Μπουραντά προκειμένου να συζητήσουν με σκοπό να κατεβάσουν και πάλι στις επερχόμενες εκλογές τον Θανάση Μπουραντά, υποψήφιο δήμαρχο Κύμης-Αλιβερίου.

Και μάλλον, πήγαν για μαλλί …και βγήκαν κουρεμένοι κάποιοι από τους ελάχιστους παρόντες δημοτικούς συμβούλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κ. Μπόκαρη, δήλωσαν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι με Μπουραντά, κάποιος ανέφερε μάλιστα ότι κατά 90% δεν θα είναι υποψήφιος αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν ξανακατεβαίνει…Πόσο μάλλον τώρα που χώρισαν οι δρόμοι του συγκεκριμένου με το έτερον «πολιτικό» ήμισυ που συμπορεύτηκε στον ίδιο συνδυασμό στο παρελθόν.

Καθώς, ο «κολλητός» του και πλέον δημοτικός σύμβουλος ετοίμαζε εδώ και ενάμισι χρόνο τα μεγαλεπήβολα σχέδια του με άλλους, για το δήμο, εκτός ομάδας Μπουραντά, βέβαια. Άλλωστε, αν και είχε πει ότι θα παραβρισκόταν στην κουβέντα και αυτή τη φορά, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια…

Οι τριγμοί στο «στρατόπεδο» Μπουραντά έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό αφού άνθρωποι που στήριξαν από ίδρυσής της τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ έχοντας όραμα για τον τόπο τους, αφενός απογοητεύτηκαν από την διοίκηση Μπουραντά όλα αυτά τα χρόνια και αφετέρου αισθάνθηκαν ότι δεν κατάφεραν να δουλέψουν στο δήμο όπως ήθελαν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, γιατί δεν τους άφηνε ελεύθερους η «αυλή» του δημάρχου που κατά καιρούς και οι ίδιοι παραδέχονταν όπως και απλός κόσμος, πως ήθελε να κάνει κουμάντο σε όλα. Πολλές φορές είχαν κάνει παράπονα στο δήμαρχο γι΄αυτό…Μάταια όμως!

Άνθρωποι που θέλουν να κοιτάνε στα μάτια τον κόσμο που τους εμπιστεύθηκε και αναγνωρίζουν ότι άλλα περίμεναν από έναν αυτοδιοικητικό με τόση εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εδώ και τόσα χρόνια.

Και αναρωτιέται κανείς αν ο Θανάσης Μπουραντάς έχει πάρει τα μηνύματα από τον κόσμο. Αν κάποια στιγμή κάνει απολογισμό του έργου των τεσσάρων αυτών χρόνων. Τι διεκδίκησε μέχρι τώρα για το δήμο, με ποιους συνεργάστηκε για να κάνει έργο; Και τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης και για τον ίδιο, αυτή τη φορά από τη θέση του δημάρχου.

Όταν βλέπεις τα δικά σου τα παιδιά να μην αναγνωρίζουν ότι έκανες κάτι σε αυτό τον τόπο αυτά τα χρόνια, σκέψου οι γύρω –γύρω τι λένε από τους οποίους θα κληθείς να «ψαρέψεις» υποψήφιους για να φτιάξεις ψηφοδέλτιο.

Και βέβαια, όπως ισχυρίζονται δικοί του άνθρωποι, ο κ. Μπουραντάς θα είναι και πάλι υποψήφιος αν μετρήσει και του βγαίνουν τα κουκιά….Γιατί, δεν έχει μάθει να ρισκάρει! Έτσι έκανε πάντα!

Από την άλλη, αν και προς το παρόν τουλάχιστον ο Δημήτρης Θωμάς παραμένει επικεφαλής των Νέων Οριζόντων, στο Δ.Σ ο συνδυασμός του είναι «ακέφαλος». Ποιος θα κληθεί να τον αντικαταστήσει ως επικεφαλής στο Δ.Σ; Το πιο πιθανό είναι κοντινό του πρόσωπο και άτομο που χαίρει της εμπιστοσύνης του.

Δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις μετά την παραίτηση του από δημοτικός σύμβουλος. Ενώ προσπαθεί με συνεχείς συναντήσεις από χωριό σε χωριό να βολιδοσκοπήσει το κλίμα. Σαφώς και το θέμα που έχει προκύψει με τα δικαστήρια, αποτελεί ένα «αγκάθι» για τον ίδιο μέχρι να δούμε τι έκβαση θα έχει η υπόθεση αυτή. Κάτι που επίσης θα τον δυσκολέψει στην συγκρότηση ψηφοδελτίου, για την ώρα.

Μετά από τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς πως οι υποψήφιοι μνηστήρες για το «δημαρχιακό θώκο» στο δεύτερο μετά τη Χαλκίδα μεγαλύτερο Δήμο της Εύβοιας, θα είναι πολλοί. Το θέμα είναι ποιος έχει τις δυνατότητες , θα είναι πρόσωπο αποδεκτό από τον κόσμο και θα πείσει με τις περγαμηνές του πως θα μπορέσει να βγάλει το δήμο από το τέλμα, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και πολλή δουλειά από την επόμενη μέρα. Θα δείξει…

 

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, από τους πρώτους που μαζί με την κα Καραμάνου στηρίζουν την προσπάθεια εύρεσης στέγης κοντά στο Αλιβέρι προκειμένου να στεγαστεί το Σωματείο «Άγγελοι της Γης» που ασχολείται με άτομα ΑΜΕΑ όλων των ηλικιών, παρέχοντας ημερήσια παροχή φροντίδας υπηρεσιών ιατρικής, εκπαίδευσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ειδικές ικανότητες.

Αυτή τη φορά και έχοντας ασχοληθεί λεπτομερώς με το θέμα, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου Βαγγέλης Αμπελιώτης εδώ και αρκετούς μήνες, πρόταξε το θέμα της στέγης του Σωματείου και την οικονομική στήριξη από πλευράς δήμου στο δημοτικό συμβούλιο. Έχοντας επίσης έναν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο Πρόεδρο Δ.Σ στα θέματα υγείας, τον κ. Γιάννη Πιλατη, το θέμα συζητήθηκε πρώτο στα εντός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 20 Αυγούστου.

Ως εισηγητής του θέματος, ο κ. Αμπελιώτης αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο του Σωματείου «Άγγελοι της Γης» επισημαίνοντας ό,τι ο δήμος θα πρέπει άμεσα να στείλει έγγραφο στη ΔΕΗ έτσι ώστε ή να παραχωρηθεί το ακίνητο που βρίσκεται στο πρώην λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ή να αναλάβει ο δήμος την πληρωμή του σχετικού αντίτιμου προκειμένου το Σωματείο να βρει στέγη και να συνεχίσει να προσφέρει το κοινωνικό του έργο.

«Η φροντίδα σε αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να δίνεται από μας χωρίς δεύτερη σκέψη. Το δημοτικό συμβούλιο να πάρει μία θέση και να βοηθήσει στο θέμα της στέγης στην περιοχή του Αλιβερίου. Για να παραχθούν οι υπηρεσίες αυτές από εξειδικευμένα στελέχη – επιστήμονες πρέπει να υπάρχει μια στέγη» είπε ο κ. Αμπελιώτης και συνέχισε: «Η στέγη έχει βρεθεί και είναι στην περιοχή Προινιάς, προς τον Άγιο Λουκά, στο πρώην Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ. Υπάρχει ένα κτίριο 250τμ, σε ένα χώρο ιδιαίτερου κάλους. Με δαπάνες του Σωματείου και κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ θα μπορέσει να στεγαστεί εκεί».

Το θέμα σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση του Δ.Σ ο κ. Αμπελιώτης έχει φτάσει στο Διοικητή της ΔΕΗ τον κ. Παναγιωτάκη το Διοικητή της ΔΕΗ. Αυτό που ζήτησε ο κ. Αμπελιώτης είναι να συνδράμει και ο δήμος με μία επιστολή στη ΔΕΗ στην οποία θα ζητά την παραχώρηση του χώρου για συγκεκριμένο σκοπό.

Αξίζει δε να σημειωθεί ό,τι είναι ενήμερος για το θέμα και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης μετά από συζήτηση που είχαν με τον κ. Αμπελιώτη. Το Δ.Σ ψήφισε να σταλεί η επιστολή στη ΔΕΗ.

Πέρασαν τέσσερα χρόνια, από την ανάληψη καθηκόντων της δημοτικής αρχής Μπουραντά στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, και έχοντας ολοκληρωθεί το πόρισμα των ορκωτών λογιστών που έκαναν τον οικονομικό έλεγχο για τις προηγούμενες θητείες με δήμαρχο το Δημήτρη Θωμά, στη χθεσινή συνεδρίαση και εν απουσία του, ο δήμαρχος αναφέρθηκε σε δικαστικά απόρρητα που αφορούν την υπόθεση Θωμά, και μάλιστα με λεπτομέρειες ακόμη και για την έκβαση της υπόθεσης στα δικαστήρια.

Απορίας άξιο βέβαια, πως ο ίδιος γνωρίζει τι θα πράξει ο Εισαγγελέας Εφετών προς το Συμβούλιο Εφετών. Χωρίς να αναμένει τις αποφάσεις των λειτουργών της δικαιοσύνης, προσπάθησε για πρώτη φορά δημόσια να «προδικάσει» το αποτέλεσμα μιας υπόθεσης που δεν έχει φτάσει ακόμη στο ακροατήριο. Ανακοινώνοντας όμως, ότι ο κ. Θωμάς θα μπορεί να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές.

«Υπάρχει το πόρισμα της έκθεσης που έχει γίνει και θα μπορούσαμε να τα πούμε έξω από τα δόντια. Έκανε εικονικά έργα τα οποία έχουν καταγραφεί στο πόρισμα. Έπαιρνε τα χρήματα. Τα είχε στην τσέπη και έκανε ότι ήθελε από κει και πέρα. Δηλαδή το δημόσιο χρήμα το χρησιμοποιούσε με το δικό του τρόπο, όπως εκείνος ήθελε» αναφέρει αρχικά ο κ. Μπουραντάς και συνεχίζει:.

«Όλα αυτά που αναφέρει ο Θωμάς στην παραίτησή του είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Η παραίτηση του έγινε για άλλο λόγο και όχι γι’ αυτό που αναφέρει. Η παραίτηση του έγινε, γιατί ξέρει ότι θα συζητηθεί το θέμα του στο Συμβούλιο Εφετών, με πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών. Και αυτό πρόκειται να γίνει σε κάνα μήνα. Και φυσικά εκεί θα επιβεβαιωθεί αυτό περίπου ή με κάποιες τροποποιήσεις με βάση αυτά που έχει Ανακριτής και Εισαγγελέας. Έχει βάλει τους όρους, ,η μη δυνατότητα εξόδου από τη Χώρα, κάποια εγγύηση. Και βέβαια αν δεν είχε παραιτηθεί, θα τον είχαν παραιτησει.

Τώρα δεν υπάρχει θέμα να ασχοληθεί η διοίκησή που παίρνει αυτές τις αποφάσεις γιατί δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο. Άρα, παραιτήθηκε μόνο γι αυτό το λόγο. Όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Αλλά επειδή οι όροι υπάρχουν, αμέσως μετά θα πάει σπίτι του. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά αφού θα φύγει; Έτσι κι αλλιώς θα φύγει δεν θα υπάρχει μετά τις εκλογές; Έτσι δείχνουν όλα αυτά.

Η παραπομπή που έχει γίνει και από ότι φαίνεται και η εισήγηση που γίνεται από τον Εισαγγελέα Εφετών στο Συμβούλιο. Δε θα επιβεβαιωθούν όλα γιατί είναι αδύνατον, αλλά όμως θα φανεί. Ξέρει ότι δε θα μπορεί να είναι μετά τις εκλογές πάλι, θέλει να βάλει ένα δικό του άνθρωπο που να τον κουμαντάρει και από κει και πέρα από το παρασκήνιο από μία θέση γραμματέα για να κάνει αυτό που θέλει.

Και τώρα τρέχει από χωριό σε χωριό με τέτοιο τρέξιμο που είναι λες και σε 15 μέρες θα γίνουν εκλογές. Και από την άλλη λέει ότι τον ζορίσαμε εδώ μέσα, ότι του κάναμε λαϊκά δικαστήρια…».

Τελικά, μπορεί ένας πολιτικός χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη την αξιολογεί χωρίς καν να έχει δρομολογήσει δικαστικά την υπόθεση, να «προδικάζει» δημόσια το αποτέλεσμα στα πλαίσια μιας πολιτικής αντιπαράθεσης;

 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΕΦΕΡΕ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ Ο Κ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 20.8.18

Την παραίτηση του υπέβαλε γραπτώς σήμερα ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Δημήτρης Θωμάς από τη θέση του δημοτικού συμβούλου καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει στο έγγραφο του η δημοτική αρχή Μπουραντά μετατρέπει την κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε λαϊκό δικαστήριο εναντίον του. Ο κ. Θωμάς σε δηλώσεις στο eviakosmos.gr ανέφερε πως αντί το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει για ουσιαστικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του δήμου, ασχολήθηκαν με το πώς θα «δικάσουν» τον ίδιο. Ο ίδιος κρίνει ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης εκεί τη δεδομένη στιγμή και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις επερχόμενες εκλογές κάνοντας διαδοχικές συναντήσεις με τους δημότες σε όλα τα χωριά του δήμου.

Το κείμενο παραίτησης του κ. Θωμά:

Δήμαρχε,

Σας υποβάλλω τις παραιτήσεις μου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και από όλα τα όργανα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων στα οποία συμμετέχω και παρακαλώ για την αποδοχή τους.

          Σε όλη τη μακρά πορεία μου ως αυτοδιοικητικός άντρας, είτε αυτή του Δημάρχου, είτε αυτή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, είτε από οποιαδήποτε άλλη θέση υπηρέτησα το Δήμο και τους δημότες μας είχα ένα και μοναδικό γνώμονα: το συμφέρον των δημοτών, την αναβάθμιση, την πρόοδο και τo καλό του Δήμου. Θυσίασα τους τύπους προκειμένου για την ουσία, θυσίασα το προσωπικό και οικογενειακό μου συμφέρον προκειμένου για το κοινό καλό. Και πέτυχα την «καλήν απολογίαν».

          Πλην όμως, καθόλη την θητεία σας ως Δήμαρχος, μετατρέπετε την κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε λαϊκό δικαστήριο εναντίον μου, φέρνοντας εκ των πραγμάτων σε δεύτερη μοίρα την συζήτηση των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο. Έχετε πλέον δημιουργήσει την πεποίθηση ότι ο σκοπός της εκλογής σας δεν ήταν η επίλυση των προβλημάτων του Δήμου, αλλά το να δικάσετε και να «εξαφανίσετε» τον Δημήτρη Θωμά, με κάθε τρόπο.

          Ενόψει αυτής της σκληρής πραγματικότητας, το καλύτερο που έχω να πράξω είναι να σας απαλλάξω από αυτήν την εμμονή, με την πεποίθηση ότι με την παραίτησή μου αυτή, ίσως δοθεί το έναυσμα στη Δημοτική Αρχή να σταματήσει ν' ασχολείται με εμένα προσωπικά και να δουλέψει, έστω και την ύστατη ώρα, για το καλό του Δήμου και των Δημοτών.

          Σας διαβεβαιώνω προσωπικά και ταυτόχρονα καθησυχάζω τους δημότες μας ότι η οικειοθελής αυτή αποχώρησή μου είναι προσωρινή μέχρι ο λαός του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου να εκφραστεί αυθεντικά στις επόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019 και να με ξανααναδείξει στο αξίωμα που ο ίδιος επιθυμεί.

Καλό υπόλοιπο θητείας κύριε Δήμαρχε και θα ξαναβρεθούμε στην προεκλογική πολιτική αρένα, εκεί που οι αυτοδιοικητικοί άντρες αναμετρώνται.

Κύμη 9 Αυγούστου 2018

Δημήτρης Γ. Θωμάς

«Στην πρόληψη είμαστε πίσω. Αν κάνει κάποιος μία βόλτα στους δρόμους θα διαπιστώσετε ότι ζούμε ανάμεσα σε εύφλεκτη ύλη» δήλωσε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Κώστας Μιχαήλ επισημαίνοντας ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα για τον καθαρισμό των δρόμων. Ο κ. Δημάς απάντησε ότι θα ζητήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού για να δοθούν χρήματα για να κόψουν τα χόρτα και να καθαρίσουν την αγροτική οδοποιία.

Με αφορμή την ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συνανθρώπων μας που χάθηκαν στις φωτιές, με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ Γιάννη Πιλάτη, που κρατήθηκε με την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου στα Κριεζά, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Θωμάς ζήτησε ενημέρωση για τα θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου.

«Με αφορμή και τις φονικές πυρκαγιές αλλά και το όσα ζήσαμε και με τα χιόνια στην Κύμη πρόσφατα. Θέλω να ρωτήσω γιατί επικρατεί ανησυχία στον κόσμο, κατά πόσο ως δήμος είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα» είπε ο κ. Θωμάς ζητώντας να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Κάτι που δεν έγινε δεκτό και επικράτησε ένταση στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς απάντησε ότι κατά κάποιον τρόπο είναι έτοιμοι στο δήμο να ανταπεξέλθουν. Ο κ. Δημάς, υπεύθυνος του Δήμου για την Πολιτική Προστασία, δήλωσε ότι έχει γίνει ένας σχεδιασμός από το Μάιο σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και ευελπιστεί ότι θα τα καταφέρουν εάν συμβεί κάτι.

Όπως πρώτο είχε γράψει αμέσως μετά την παραίτηση Μπενάκη, το eviakosmos.gr , μετά την παραίτηση του Γιάννη Μπενάκη από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου, νέος Πρόεδρος είναι ο Γιάννης Πιλάτης.

Με την ψήφο των 15 από τους 18 δημοτικούς συμβούλους Κύμης-Αλιβερίου, εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γιάννης Πιλάτης στην ψηφοφορία που έγινε απόψε στα Κριεζά. Την συναίνεση για τον μοναδικό υποψήφιο για τη συγκεκριμένη θέση μετά την παραίτηση του Γιάννη Μπενάκη έδωσε δι επίσημων χειλέων ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Θωμάς στηρίζοντας την υποψηφιότητα του κ. Πιλάτη.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις καθώς από τους 18 παριστάμενους συμβούλους (σε σύνολο 27) οι 15 ψήφισαν τον κ. Πιλάτη ενώ βρέθηκαν και τρία λευκά ψηφοδέλτια.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος στα Υπουργεία, του δήμου Κύμης-Αλιβερίου Βαγγέλης Αμπελιώτης συνεχάρη το νέο Πρόεδρο και δήλωσε δημόσια ότι είναι ο επόμενος δήμαρχος Κύμης –Αλιβερίου κάνοντας για ακόμη μία φορά την έκπληξη στους παριστάμενους.

Από τη συνεδρίαση εκλογής Προέδρου απουσίαζαν απο την συμπολίτευση, οι σύμβουλοι Κωστας Δημάς, Βαγγέλης Μπελιάς, Χουλιαράς και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Πολλά τα ερωτηματικά όμως και για τα τρία λευκά…

Μήπως τελικά υπάρχει εμφανής ο διχασμός στην παράταξη Μπουραντά γεγονός που ενισχύει τη συσπειρωμένη παράταξη Θωμά, λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοίκητικές εκλογές;

Με έντεκα δημοτικούς συμβούλους να προσέρχονται το απόγευμα της Πέμπτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Ερέτριας μπορεί να μην έγινε η συνεδρίαση, λόγω μη απαρτίας αλλά έστειλαν οι παραβρισκόμενοι μηνύματα με πολλούς αποδέκτες σε εκείνους που απουσίαζαν από τη σημερινή σημαντική συνεδρίαση.

Σημαντική, καθώς θα έπρεπε σήμερα να ληφθεί απόφαση για την ένταξη για χρηματοδότηση του ΒΙΟΚΑ Ερέτριας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Μία ευκαιρία που δόθηκε στο δήμο της Ερέτριας για χρηματοδότηση 17.000.0000€, ένα έργο που διεκδικεί ο δήμος της Ερέτριας εδώ και 8 χρόνια και για το οποίο έχει δουλέψει πολύ και η Τεχνική Υπηρεσία.

Με δημοτικούς συμβούλους, ακόμη και από την Ερέτρια να απουσιάζουν από τη συνεδρίαση, αν και γνώριζαν τη σημασία που έχει για τον τόπο τους, αυτό το έργο πνοής.

Η δήμαρχος Αμφιτρίτη Αλημπατέ ενοχλημένη από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι τόσο σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη του τόπου. Κρίνοντας απαράδεκτη τη στάση τους να απουσιάζουν απόψε από τη συνεδρίαση γνωρίζοντας ό,τι το θέμα του ΒΙΟΚΑ θα πρέπει άμεσα να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί αφενός, τους περιορίζουν ημερομηνίες και γιατί ο ανταγωνισμός για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ είναι μεγάλος και η όποια καθυστέρηση μόνο ζημιά μπορεί να κάνει.

Με όσα ανέφερε η δήμαρχος συντάχτηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Βασίλης Βελέντζας τονίζοντας ότι σημαίνει πολλά η απουσία κυρίως συμβούλων από την Ερέτρια. Επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι η ένταξη του ΒΙΟΚΑ στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

b

c

Σελίδα 7 από 11

Το Evia Kosmos στο Facebook

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κύλιση στην Αρχή
Eviakosmos.gr Designed By HarisPap Istodimiourgies.gr